حرف نگفته

هزار حرف نگفته درون سینه من

تیر 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
4 پست
شهریور 88
9 پست